Algemene Voorwaarden & Condities

1. Goedkeuring. Het gebruik van de LimoTaxi website op limotaxi.nl (de ”Website”) en alle Services die door LimoTaxi worden verleend zijn onderworpen aan de hieronder opgenomen Algemene Voorwaarden en Condities, daarbij inbegrepen het Privacy beleid, de Service Voorwaarden & Condities en de Betalingscondities waarnaar in deze Algemene Voorwaarden en Condities naar wordt verwezen. Gelieve deze Algemene Voorwaarden en Condities aandachtig te lezen voordat u de Website of de Services gaat gebruiken. Door gebruik te maken van de Website of de Services, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en Condities. Als een individu de Website namens een bedrijfsentiteit gebruikt, hetzij als werknemer, adviseur of agent van een dergelijke bedrijfsentiteit, bevestigd een dergelijk individu dat zij de wettelijke capaciteit en het gezag hebben om dergelijke bedrijfsentiteit aan de Algemene Voorwaarden en Condities te binden. ”U” zult verwijzen naar het individu dat gebruik maakt van de Website uit naam van een bedrijfsentiteit, indien van toepassing, en een dergelijke bedrijfsentiteit vertegenwoordigd zichzelf. Als u niet met deze Algemene Voorwaarden en Condities akkoord gaat, gebruik dan niet de Website of de Services. LimoTaxi kan deze Algemene Voorwaarden en Condities van tijd tot tijd wijzigen zonder bericht vooraf, en dergelijke wijzigingen zullen efficiënt zijn vanaf de datum dat zij op de Website worden geplaatst. Het gebruik van de Website nadat dergelijke wijzigingen zijn geplaatst, betekend dat u akkoord gaat met de wijzigingen.

2. Gebruik van de Website en de Services. U mag de Website en de Services gebruiken overeenkomstig met de Algemene Voorwaarden en Condities, elke geplaatste beleid en procedures die worden weergegeven op de Website, en voor juridische doeleinden. U gaat akkoord de Website niet  te gebruiken om: (a)  materiaal te versturen dat  het auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim , octrooi, of andere merkgebonden rechten van een derde partij overtreed. (b) materiaal te versturen, om het even welk materiaal, dat vals, onnauwkeurig, frauduleus, of misleidend is (c) computervirussen, wormen , of software om verdeelt om een computersysteem te beschadigen of te veranderen zonder de toestemming van de eigenaar, (d) gebruik te maken van ”auto-responders”, ”annulerende-bots,” of andere gelijkaardige mechanismen die bovenmatig netwerkverkeer produceren, (e) illegale, schadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen, vulgair, dreigend, het kwellen of anders laakbaar materiaal te versturen, (f) sturen of doorsturen van om het even welke ongevraagde reclame of kettingbrieven, (G) uw toegestane toegang te overschrijden of poging te doen om onbevoegde toegang te krijgen tot de Website, of andere rekeningen, computersystemen of netwerken te verkrijgen die aan de Website zijn verbonden, door login wachtwoord of een andere middelen, (h) een kader van de Website binnen een andere Website of verbindingen te vestigen van een andere Website, aan een pagina van de Website buiten de homepage of (i) het gebruik van, of toegang tot, de Website of de Diensten aan een derde zonder geschreven toestemming LimoTaxi door te verkopen. LimoTaxi behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht op elk ogenblik zonder bericht uw toegang tot de Website of Services te eindigen indien LimoTaxi van mening is dat u deze voorwaarden of een deel daarvan heeft misbruikt of overtreden.

3. Identiteitskaart, Wachtwoord en Veiligheid. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van een gebruiker – identiteitskaart en/of wachtwoord dat aan u door LimoTaxi wordt verstrekt voor gebruik met betrekking tot de Website of de Services. U bent alleen verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw gebruiker – identiteitskaart en/of het wachtwoord, en u komt overeen om onbevoegd gebruik van uw gebruiker – identiteitskaart en/of wachtwoord onmiddellijk mee te delen aan LimoTaxi of enige  veiligheidsbreuk met betrekking tot de Website. LimoTaxi zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of beschadiging door het gevolg van uw nalaten om uw gebruiker – identiteitskaart en/of wachtwoord te beschermen of om aan deze sectie te voldoen.

4. De Services. De levering van de Services kan aan andere condities, voorwaarden en beperkingen onderworpen zijn die via de Website of anders schriftelijk aan u worden meegedeeld. Gaarne verwijzen wij u naar de Service Voorwaarden.

5. Merkgebonden Rechten. De website, bepaalde inhoud daarin, Services en elke onderliggende software kunnen door auteursrecht, handelsmerk, octrooi, en/of andere intellectuele eigendom en merkgebonden rechtenwetten worden beschermd en (samen met alle merkgebonden rechten daarin) eigendom zijn van LimoTaxi en haar licentiegevers. U bent het ermee eens dat u, inhoud niet zal; wijzigen, downloaden, overbrengen, posten, tonen, heruitgeven, verdelen of zal kopiëren uit de Website zonder toestemming van LimoTaxi, behalve dat u een exemplaar van informatie van het Web voor uw eigen gebruik kunt downloaden of kunt afdrukken voor het gebruiken van de Services.

6. Garantie afwijzing. De website, de diensten, en elke informatie die door de Website wordt verstrekt worden verstrekt door LimoTaxi op ”zoals is” basis, en noch LimoTaxi noch haar dochterondernemingen, partners, filialen, verkopers of onderaannemers zijn verantwoordelijk of bieden garanties van enige soort, uitdrukkelijk of impliciet, in verband met de verrichting van de Website of de Services of de informatie die door of door de Website of de Services ter beschikking wordt gesteld. Bovendien ontkent LimoTaxi alle garanties, uitdrukkelijk of impliciet, statutair en niet-statutair, omvattend maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, nauwkeurigheid van informatie, titel, stil plezier, geschiktheid voor een bepaalde doel en een niet-overtreding, of om het even welke garantie die van cursus van het behandelen of douane van handel het gevolg is. Noch LimoTaxi noch om het even welk van haar dochterondernemingen, partners, filialen, verkopers of onderaannemers waarborgen dat het gebruik van de Website ononderbroken, beschikbaar zal zijn op elk ogenblik of van om het even welke bepaalde plaats, veilig of foutloos, dat de tekorten zullen worden verbeterd, of dat de Website van virussen of andere potentieel schadelijke componenten vrij is. Sommige jurisdicties kunnen de uitsluiting van bepaalde garanties niet toestaan, zodat kunnen enkele bovengenoemde uitsluitingen niet op u van toepassing zijn.

7. Beperking van Aansprakelijkheid. IN GEEN GEBEURTENIS ZAL LIMOTAXI, OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, PARTNERS, FILIALEN, VERKOPERS OF ONDERAANNEMERS, MET INBEGRIP VAN HUN RESPECTIEVE AMBTENAREN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE, BIJKOMENDE, SPECIALE, BESTRAFFENDE OF GEWICHTIGE SCHADE DIE (INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING DIE ALS GEVOLG VAN VERLOREN WINSTEN, VERLOREN GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING OMVATTEN) VOORTKOMEN UIT HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN VAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE SERVICES, OF ELKE ANDERE WEBSITE GELINKT MET DE LIMOTAXI WEBSITE, HETZIJ DIE OP CONTRACT BASIS, ONRECHTMATIGE OF ANDERE JURIDISCHE THEORIE, EN WORDT GEBASEERD ONGEACHT OF M2MOBILITY OP DE HOOGTE WAS OF WERD GEADVISEERD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. LIMOTAXI TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIRECTE SCHADE DIE VOORTKOMEN VAN OF BETREKKING HEBBEN TOT DE WEBSITE OF DE SERVICES (ONGEACHT DE OORZAAK, HETZIJ ONDER CONTRACT, ONRECHTMATIGE, OF ANDERE WETTELIJKE THEORIE) IS BEPERKT TOT  (I) HET BEDRAG DIE DOOR DE GEBRUIKER AAN LIMOTAXI WORDT BETAALD VOOR DE SPECIFIEKE SERVICE DIE HET ONDERWERP IS VAN HET GESCHIL OF (II) €50,- IS. U erkent dat LimoTaxi is overeengekomen om de Website en de Services aan te bieden op voorwaarden van de uitsluitingen van aansprakelijkheid en hierin uitgevaardigde ontkenningen van garantie.

8. Schadeloosstelling. U komt overeen om LimoTaxi, haar dochterondernemingen, partners, filialen, verkopers, onderaannemers, ambtenaren, werknemers, en agenten schadeloos te stellen van enige en alle verliezen, aansprakelijkheden, schade en/of kosten (met inbegrip van advocaten kosten) van derden claims die het gevolg zijn van of verwant zijn aan uw gebruik van de Website, de Services of uw schending van de Algemene Voorwaarden en Condities.

9. Communicatie met LimoTaxi. Elke mededeling of communicatie die u aan ons per e-mail of anders, met inbegrip van gegevens, vragen, commentaren, suggesties over, of dergelijke  zullen worden behandeld als, niet vertrouwelijk en niet-eigendom. Behalve de inhoud die uitdrukkelijk door ons in het Privacybeleid wordt gedekt, kan elke informatie die u aan ons overbrengt of stuurt door ons voor elk doel worden gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot, reproductie, onthulling, transmissie, publicatie, uitzending en plaatsing.

10. Privacy. LimoTaxi neemt de privacy van u en uw informatie erg serieus. Voor verdere informatie over welke informatie die wij verzamelen en hoe wij dergelijke informatie gebruiken, kunt u bekijken in ons Privacybeleid.

11. Onderscheid. Als een deel van deze website’s Algemene Voorwaarden en Condities ongeldig word verklaard om welke reden dan ook door enig hof van bekwame jurisdictie,  zal het betreffende deel ongeldig of onafdwingbaar worden gehouden, maar zal dit geen effect hebben op overige delen van deze website’s Algemene Voorwaarden en Condities.

12. Verklaring van afstand. De rechten en de verklaring van afstand van LimoTaxi in het kader van deze Algemene Voorwaarden en Condities en een andere toepasselijke overeenkomst tussen u en LimoTaxi zullen cumulatief zijn, en de uitoefening van zulk recht of remedie zal geen recht LimoTaxi beperken een andere recht of remedie uit te oefenen.

13. Internationale Toegang. Deze Website wordt verstrekt vanuit Nederland en alle servers die dat mogelijk maken staan in Nederland. De wetten van andere landen kunnen betreffende de toegang en het gebruik van de Website en de Service verschillen. Wij maken geen vertegenwoordiging betreffende de wettigheid van deze Website en Service in een ander land en het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gebruik aan alle toepasselijke wetten buiten Nederland voldoet.

14. Wetgeving en Jurisdictie. Een overeenkomst en/of elke meningsverschillen die voortkomen uit deze Algemene Voorwaarden en Condities zullen overeenkomstig de wetten van Nederland van toepassing zijn. Elk geschil dat zich voordoet zal aan het bekwame hof in Amsterdam, Nederland worden voorgelegd.

15. Arbitrage. Elk geschil overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden en Condities, of anders tussen de partijen, zullen aan bindende arbitrage in Nederland in Amsterdam worden voorgelegd. De kosten van de arbitrage zullen eveneens door de partijen worden gedeeld, op voorwaarde dat, de arbitrage procureurskosten en uitgaven aan de heersende partij kan toekennen. De partijen zijn het ermee eens dat indien acties of geschillen tussen de partijen zullen hiertoe worden geoordeeld, niet gecombineerd zullen worden met een andere acties of geschillen van andere partijen.

16. Overmacht. Beide partijen zullen niet nalatend zijn in deze overeenkomst of verantwoordelijk worden geacht voor schade die ontstaan is door vertraging of geheel of voor een deel te presteren, om het even welk van zijn verplichtingen met betrekking tot de Website of de Services, in het geval dat de oorzaak komt door brand, aardbeving, ongebruikelijk streng weer, stakingen, overheid embargo, vloed, een overmacht, handeling van oorlog of terrorisme, handeling van om het even welke openbaar gezag of soevereine overheid, burgerlijke wanorde, vertraging of vernietiging die door openbare drager wordt veroorzaakt, of een andere omstandigheid wezenlijk voorbij de controle van LimoTaxi.

17. Volledige Overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden en Condities en andere beleid en termijnen die op de Website worden uitgevaardigd zetten de volledige overeenkomst tussen u en LimoTaxi uiteen over deze inhoud en vervangen alle andere onderhandelingen, overeenkomst, verklaringen en overeenkomsten tussen de partijen.

18. Vragen. Indien u vragen heeft betreffende deze Algemene Voorwaarden en Condities, kunt u contact met ons opnemen via info@limotaxi.nl